Resveratrol for treatment of type 2 diabetes mellitus