กลยุทธ์จนถึงปี 2020
 

กลยุทธ์จนถึงปี 2020

เราทำสิ่งนี้อย่างไร

กลยุทธ์ของเราถึงปี 2020มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำหลักฐาน Cochrane ให้เป็นหัวใจสำคัญของการตัดสินใจด้านสุขภาพทั่วโลก

กำหนดวิธีการที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายนี้และกำหนดกรอบการตัดสินใจในอนาคตของ Cochrane ช่วยให้เราสามารถตอบสนองต่อโอกาสและความท้าทายทางยุทธศาสตร์ที่เราเผชิญในทศวรรษหน้าหรือนานกว่านั้น เป็นผลมาจากกระบวนการทำงานร่วมกันที่ดำเนินการโดยผู้ร่วมเครือข่ายทั่วโลกของเรา และแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันขององค์กรไปจนถึงปี 2020 ที่อาศัยผู้ร่วมเครือข่ายเหล่านั้นเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

กลยุทธ์จนถึงปี 2020 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญ 4 ประการ คือ มีโครงสร้างเป็นสามส่วนที่เชื่อมต่อกันโดยให้ความสำคัญเท่ากัน (เป้าหมายที่ 1-3) โดยมีรากฐานจากโครงสร้างที่ 4 (เป้าหมายที่ 4) ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อเสริมสร้างองค์กรและสนับสนุนภารกิจของเรา:

เป้าหมายที่ 1: การผลิตหลักฐาน

เพื่อสร้างการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบที่มีคุณภาพสูง ตรงประเด็น ทันสมัย และหลักฐานงานวิจัยที่ได้รับการสังเคราะห์อื่นๆเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตัดสินใจด้านสุขภาพ

เป้าหมายที่ 2: การทำให้สามารถเข้าถึงหลักฐานของเราได้

เพื่อทำให้หลักฐาน Cochrane เข้าถึงได้และเป็นประโยชน์กับทุกคนทั่วโลก

เป้าหมายที่ 3: การสนับสนุนหลักฐาน:

เรามีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ Cochrane เป็น ‘แหล่งของหลักฐาน’ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านสุขภาพ สร้างภาพจำที่ดีขึ้นเกี่ยวกับงานของเรา และกลายเป็นผู้สนับสนุนชั้นนำสำหรับการให้ข้อมูลหลักฐานด้านการดูแลสุขภาพ

เป้าหมายที่ 4: การสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน:

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมและโปร่งใส มีประสิทธิภาพในการควบคุมความกระตือรือร้นและทักษะของผู้ร่วมงาน โดยได้รับการแนะนำจากหลักการของเรา มีการควบคุมดูแลจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากรของเราอย่างเหมาะสมที่สุด

คลิกเพื่ออ่านกลยุทธ์ฉบับเต็มปี 2020

ปิด

เป้าหมาย ปี 2018

คณะกรรมการบริหารของ Cochrane อนุมัติเป้าหมายประจำปีเพื่อการส่งมอบโดยชุมชน Cochrane และ คณะผู้บริหารในการสนับสนุนกลยุทธ์จนถึงปี 2020

คณะผู้บริหารและ ชุมชน Cochrane จะร่วมกัน:

  1. สร้าง Review Group Network ใหม่ 8 กลุ่ม และเริ่มดำเนินการวางแผนเครือข่ายและปรับปรุงวิธีทำงานร่วมกัน
  2. ทำผังระบบงานด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานใหม่สำหรับการผลิต Cochrane Review
  3. ความเห็นชอบในอนาคตของ Cochrane ในการลำดับความสำคัญของประเภทของการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ วิธีการ และแหล่งข้อมูลโดยการพัฒนา ‘เนื้อหากลยุทธ์’ และเริ่มดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
  4. นำเสนอคุณสมบัติและการปรับปรุงเพิ่มเติมของ Cochrane Library หลังการเปิดตัวใหม่
  5. สร้างขีดความสามารถและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการนำความรู้สู่การใช้ประโยชน์ (Knowledge Translation) ทั่วทั้งองค์กร

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายปี 2018:


เราจะนิยามความสำเร็จว่าอย่างไร

Cochrane ได้พัฒนาเอกสารที่ให้ชุมชน Cochrane และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทั้งหมดของ Cochrane ด้วยคำนิยามของความสำเร็จสำหรับแต่ละกลยุทธ์จนถึงปี 2020 วัตถุประสงค์; การประเมินความคืบหน้าที่คาดการณ์ไว้ภายในสิ้นปี 2018 และกรอบการทำงานที่เหลือให้สำเร็จเพื่อให้บรรลุคำนิยามของความสำเร็จ เอกสารนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีความเกี่ยวเนื่องกันจนถึงปี 2020 แต่ได้พัฒนาและปรับปรุงเมื่อการทำงานเสร็จสมบูรณ์และองค์กรสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ เป็นฉบับปรับปรุงให้ทันสมัยตีพิมพ์ในปี 2017

หาข้อมูลเพิ่มเติม

Share/Save