กลยุทธ์ถึงปี 2020
 

กลยุทธ์ถึงปี 2020

เราทำสิ่งนี้อย่างไร

กลยุทธ์ของเราถึงปี 2020 มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำหลักฐาน Cochrane ให้เป็นหัวใจสำคัญของการตัดสินใจด้านสุขภาพทั่วโลก

กำหนดวิธีการที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายนี้และกำหนดกรอบการตัดสินใจในอนาคตของ Cochrane ช่วยให้เราสามารถตอบสนองต่อโอกาสและความท้าทายทางยุทธศาสตร์ที่เราเผชิญในทศวรรษหน้าหรือนานกว่านั้น เป็นผลของกระบวนการทำงานร่วมกันที่ดำเนินการโดยผู้ร่วมเครือข่ายทั่วโลกของเรา และแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันขององค์กรไปจนถึงปี 2020 ที่อาศัยผู้ร่วมเครือข่ายเหล่านั้นเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

กลยุทธ์จนถึงปี 2020 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญ 4 ประการ คือ มีโครงสร้างเป็นสามส่วนที่เชื่อมต่อกันโดยให้ความสำคัญเท่ากัน (เป้าหมายที่ 1-3) โดยมีรากฐานจากโครงสร้างที่ 4 (เป้าหมายที่ 4) ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อเสริมสร้างองค์กรและสนับสนุนภารกิจของเรา:

เป้าหมายที่ 1: การผลิตหลักฐาน

เพื่อสร้างการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบที่มีคุณภาพสูง ตรงประเด็น ทันสมัย และหลักฐานงานวิจัยที่ได้รับการสังเคราะห์อื่นๆเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตัดสินใจด้านสุขภาพ

เป้าหมายที่ 2: การทำให้สามารถเข้าถึงหลักฐานของเราได้

เพื่อทำให้หลักฐาน Cochrane เข้าถึงได้และเป็นประโยชน์กับทุกคนทั่วโลก

เป้าหมายที่ 3: การสนับสนุนหลักฐาน:

เรามีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ Cochrane เป็น ‘แหล่งของหลักฐาน’ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านสุขภาพ สร้างภาพจำที่ดีขึ้นเกี่ยวกับงานของเรา และกลายเป็นผู้สนับสนุนชั้นนำสำหรับการให้ข้อมูลหลักฐานด้านการดูแลสุขภาพ

เป้าหมายที่ 4: การสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน:

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมและโปร่งใส มีประสิทธิภาพในการควบคุมความกระตือรือร้นและทักษะของผู้ร่วมงาน โดยได้รับการแนะนำจากหลักการของเรา มีการควบคุมดูแลจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากรของเราอย่างเหมาะสมที่สุด

คลิกเพื่ออ่านกลยุทธ์จนถึงปี 2020 ฉบับเต็ม