การใช้ยาปฏิชีวะนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อสำหรับการคลอดทางช่องคลอดแบบใช้หัตถการช่วยคลอดมีประสิทธิภาพหรือปลอดภัยหรือไม่

หัวข้อนี้คืออะไร

เราต้องการประเมินการให้ยาปฏิชีวนะในสตรีทุกคนที่คลอดทางช่องคลอดแบบใช้หัตถการช่วยคลอด(การใช้เครื่องดูดสูญญากาศหรือคีม)เพื่อการป้องกันการติดเชื้อในมารดาโดยปราศจากการเพิ่มขึ้นของผลเสียต่อทั้งมารดาและทารก

1.ทำไมเรื่องนี้มีความสำคัญ?<BR/>สตรีที่ได้รับการช่วยคลอดทางช่องคลอดด้วยเครื่องดูดสูญญากาศหรือคีมมีแนวโน้มที่จะเกิดการติดเชื้อหลังคลอดหรือการเข้ารับการรักษาซ้ำในโรงพยาบาลหลังการคลอดมากกว่าเมื่อเปรียบกับสตรีตั้งครรภ์ที่คลอดทางช่องคลอดเอง เหตุผลหลักในการทำหัตถการช่วยคลอด คือระยะการคลอดช่วงที่สองยาวนาน คาดว่าจะเกิดปัญหาต่อทารกในครรภ์ และต้องการย่นระยะเวลาการคลอดในช่วงที่สองเพื่อประโยชน์แก่มารดา

การใช้ยาปฏิชีวะนะแบบป้องกันอาจช่วยป้องกันหรือลดการติดเชื้อเหล่านี้ได้ อย่างไรก็ตามยังมีความสงสัยถึงประโยชน์ของการให้ยาปฏิชีวนะแบบป้องกันเพื่อลดการติดเชื้อในระยะหลังคลอดในการคลอดทางช่องคลอดแบบใช้หัตถการช่วยคลอด

เราพบหลักฐานอะไร?

เราสืบค้นหาหลักฐานเมื่อกรกฎาคม 2017และพบเพียงหนึ่งการศึกษาที่ถูกตีพิมพ์ในปี 1989 การศึกษานี้ทำการศึกษาในสตรี 393 รายที่ได้รับการช่วยคลอดทั้งแบบใช้เครื่องดูดสูญญากาศหรือคีมโดยศึกษาเปรียบเทียบสตรีที่ได้รับยาปฏิชีวนะเป็น cefotetan กับสตรีที่ไม่ได้รับการรับยาปฏิชีวนะ การศึกษาพบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มของสตรีในเรื่องของ อายุ การตั้งครรภ์ครั้งก่อนและคุณลักษณะที่สำคัญอื่นๆ มีเพียงสองผลการศึกษาที่ถูกรายงานในการศึกษานี้ คือ การติดเชื้อในมดลูก (endometritis) และระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาล การศึกษารายงานว่าในกลุ่มที่ไม่ได้รับยาปฏิชีวนะมีสตรี เจ็ดรายมีการติดเชื้อของมดลูก(endometritis) ไม่มีสตรีคนไหนในกลุ่มที่ได้รับยาปฏิชีวนะถูกรายงานว่ามีการติดเชื้อ การให้ยาปฏิชีวนะไม่ส่งผลต่อระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลสำหรับมารดาทั้งสองกลุ่ม หลักฐานสำหรับสองผลการศึกษานี้ถูกประเมินว่ามีคุณภาพต่ำ เนื่องจากข้อมูลมาจากการศึกษาเดียวซึ่งมีจำนวนสตรีน้อยและรายงานเฉพาะสองผลการศึกษาเท่านั้น

สิ่งนี้หมายความว่าอะไร

หลักฐานจากการศึกษาเดียวนี้บ่งชี้ว่าการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้ออาจมีผลต่อการเกิดการติดเชื้อของมดลูกหรือระยะเวลานอนโรงพยาบาลน้อยหรือไม่แตกต่างเลย ยังไม่มีข้อมูลของผลการศึกษาอื่นๆในการประเมินผลกระทบของการให้ยาปฏิชีวนะในการป้องกันการติดเชื้อหลังการคลอดแบบใช้หัตถการช่วยคลอด การวิจัยในอนาคตในเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อสำหรับการคลอดแบบการใช้หัตถการช่วยคลอดถูกมุ่งหวังว่าจะให้ข้อมูลว่าการให้การดูแลแบบนี้มีประโยชน์หรือไม่

ผลสรุปจากผู้แต่ง: 

มีการศึกษาเล็กๆหนึ่งการศึกษาที่ได้รับการค้นพบซึ่งรายงานเพียงสองผลการศึกษาเท่านั้น หลักฐานจากการศึกษาเดียวนี้บ่งชี้ว่าการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อการป้องกันสามารถมีผลต่อการติดเชื้อในมดลูกและระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลน้อยหรือไม่มีความแตกต่างเลย ไม่มีข้อมูลผลการศึกษาอื่นๆที่ถูกประเมินผลกระทบของการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อการป้องกันการติดเชื้อหลังการทำหัตการช่วยคลอดทางช่องคลอด การศึกษาในอนาคตเรื่องการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อสำหรับการคลอดทางช่องคลอดแบบใช้หัตถการช่วยคลอดต้องการข้อสรุปว่าลดการเกิดภาวะทุพลภาพในช่วงหลังคลอดหรือไม่

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
ที่มาและความสำคัญของปัญหา: 

การใช้เครื่องดูดสูญญากาศและคีมช่วยคลอดทางช่องคลอดถูกรายงานว่าเพิ่มอุบัติการณ์ของการติดเชื้อหลังคลอดและมารดากลับมานอนรักษาในโรงพยาบาลอีกรอบเมื่อเปรียบเทียบกับการคลอดทางช่องคลอดเอง การให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้ออาจอธิบายการป้องกันการติดเชื้อนี้ได้ อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ของการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อการป้องการติดเชื้อสำหรับการคลอดแบบใช้หัตถการช่วยคลอดยังไม่ชัดเจน

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อในการลดทุพลภาพจาการติดเชื้อในช่วงหลังคลอดในสตรีที่ได้รับการคลอดทางช่องคลอดแบบใช้หัตถการช่วยคลอดรวมทั้งการใช้เครื่องดูดสูญญากาศหรือคีมหรือการใช้ทั้งสองอย่าง

กลยุทธ์การสืบค้น: 

เราค้นหาการศึกษาจากที่ลงทะเบียนไว้ในการวิจัยทางด้านสตรีตั้งครรภ์และการคลอดของ Cochrane(12กรกฎาคม 2017), ClinicalTrial.gov , the WHO International Trials Registry Platform ( ICTRP) (12 กรกฏาคม 2017) และรายงานเอกสารอ้างอิงของการศึกษาที่ได้รับ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก: 

การทดลองเปรียบเทียบแบบสุ่มทั้งหมดเกี่ยวกับการให้ยาปฏิชีวนะป้องกันโรคกับยาหลอกหรือไม่มีการรักษาในสตรีที่ได้รับการช่วยคลอดทางช่องคลอดด้วยเครื่องดูดสูญญากาศหรือคีมเป็นสิ่งที่เหมาะสม อาสาสมัครเป็นสตรีตั้งครรภ์ทุกอายุครรภ์ทุกคนที่ปราศจากหลักฐานของการติดเชื้อหรือข้อบ่งชี้อื่นๆที่ต้องได้รับยาปฏิชีวนะมีข้อบ่งชี้ในการคลอดทางช่องคลอดด้วยการใช้เครื่องดูดสูญญากาศหรือคีมช่วยคลอด การรักษาที่ให้คือการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกัน(ในทุกขนาดยา ทุกการบริหารยา หรือตลอดเวลาระหว่างการคลอดหรือหลังคลอด) เปรียบเทียบกับทั้งการให้ยาหลอกหรือไม่ไห้การรักษา

การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนวิจัยสองคนจะประเมินคุณภาพของงานวิจัยที่เข้าการทบทวนและวิธีการวิจัยที่มีคุณภาพ ผู้ทบทวนวิจัยสองคนจะดึงข้อมูลแบบอิสระต่อกันโดยใช้แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเปรียบเทียบกัน ทุกๆข้อมูลที่มีความคิดเห็นต่างกันจะนำมาอภิปรายและหาข้อสรุปร่วมกันระหว่างผู้ทบทวนงานวิจัยทุกคน และประเมินคุณภาพของหลักฐานโดยวิธี GRADE

ผลลัพธ์หลัก: 

มีหนึ่งการศึกษาที่ศึกษาในสตรี 393 รายที่ได้รับการช่วยคลอดทางช่องคลอดด้วยเครื่องดูดสูญญากาศหรือคีมที่ถูกเข้าร่วมการทบทวนนี้ การศึกษาเปรียบเทียบการให้ยาปฏิชีวนะเป็น cefotetan ทางหลอดเลือดดำหลังการตัดสายสะดือเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษา การศึกษานี้รายงานผลการศึกษาเพียงสองอย่างในเก้าอย่างที่เฉพาะเจาะจงกับการทบทวนครั้งนี้ สตรีเจ็ดรายที่ไม่ได้รับยาปฏิชีวนะเกิดการติดเชื้อในมดลูกและไม่พบการติดเชื้อดังกล่าวในกลุ่มที่ได้รับยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกัน, การลดความเสี่ยงเท่ากับ 93% (risk ratio (RR) 0.07; 95% confidence interval (CI) 0.00 ถึง 1.21; low-quality evidence). ไม่มีความแตกต่างในระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลระหว่างสองกลุ่ม(mean difference(MD) 0.09 วัน; 95%CI-0.23 ถึง 0.41; low-quality evidence) อย่างไรก็ตามในการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดอคติยังไม่ชัดเจน คุณภาพของหลักฐานจากการใช้ GRADE ประเมินนั้นต่ำสำหรับทั้งการติดเชื้อในมดลูกและระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล พญ. สุกัญญา ไชยราช ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 3 กันยายน 2017

Tools
Information
Share/Save