Interwencje mające na celu zwiększenie spożycia owoców i warzyw wśród dzieci w wieku do 5 lat

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Wprowadzenie

Spożywanie niewystarczającej ilości owoców i warzyw stanowi poważne obciążenie dla zdrowia w krajach rozwiniętych. Natomiast odpowiednia ich zawartość w diecie zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób niezakaźnych w przyszłości (np. choroby układu krążenia). Wczesne dzieciństwo to przełomowy okres dla kształtowania nawyków żywieniowych. Interwencje mające na celu zwiększenie spożycia owoców i warzyw we wczesnym dzieciństwie mogą zatem stanowić skuteczną strategię zmniejszania obciążenia tymi chorobami.

Pytanie badawcze

Ocena efektów interwencji mających na celu zwiększenie spożycia owoców i warzyw wśród dzieci w wieku do 5 lat.

Metody

Przeszukano różne elektroniczne bazy danych oraz odpowiednie czasopisma w celu znalezienia badań. Następnie skontaktowano się z ich autorami w celu uzyskania dodatkowych, potencjalnie istotnych badań. Każde randomizowane badanie (uczestnicy mają takie same szanse na przypisanie do grupy leczenia lub kontrolnej) dotyczące interwencji mających na celu zwiększenie spożycia owoców i warzyw wśród dzieci do 5 roku życia spełniało kryteria włączenia do przeglądu. Dwóch autorów przeglądu samodzielnie przeszukiwało badania i uzyskiwało z nich informacje. Dane naukowe są aktualne do stycznia 2018 roku.

Wyniki

Zakwalifikowaliśmy 63 badania, w których uczestniczyło 11 698 osób. W 39 badaniach analizowano interwencje dotyczące praktyk żywieniowych dzieci (np. powtarzające się podawanie warzyw), 14 badań dotyczyło interwencji w ramach edukacji żywieniowej rodziców, w 9 oceniano interwencje łączone (np. zmiany w zakresie polityki przedszkolnej oraz edukacja rodziców), a jedno badanie dotyczyło interwencji w zakresie edukacji żywieniowej dzieci. Praktyki żywieniowe u dzieci i interwencje łączone mogą prowadzić do bardzo niewielkiego wzrostu spożycia owoców i warzyw wśród dzieci w krótkim okresie (mniej niż 12 miesięcy). Natomiast nie ma pewności, czy interwencje dotyczące edukacji żywieniowej rodziców są skuteczne. Brakuje informacji do oceny skuteczności, opłacalności oraz niezamierzonych szkód (badanej interwencji; przyp.tłum.) w perspektywie długoterminowej. Badania wymagające wsparcia finansowego otrzymały środki rządowe lub charytatywne z wyjątkiem 4 badań, które zostały sfinansowane przez przemysł.

Wnioski

Praktyki w zakresie żywienia dzieci oraz interwencje łączone mogą zwiększyć spożycie owoców i warzyw wśród dzieci (odpowiednio o 3,50 g i 0,37 szklanki dziennie). Wniosek ten opiera się na danych naukowych bardzo niskiej i niskiej jakości oraz prawdopodobnie ulegnie zmianie wraz z przyszłymi badaniami. Nie jest pewne, czy interwencje w ramach edukacji żywieniowej rodziców zwiększają spożycie owoców i warzyw wśród dzieci.

Jest to dynamiczny przegląd systematyczny. Ten rodzaj przeglądu oferuje nowe podejście do sposobu jego aktualizacji, jest on bowiem stale uaktualniany, uwzględniając nowe dane tak szybko jak stają się one dostępne. Aktualny status tego przeglądu można znaleźć w Cochrane Database of Systematic Reviews.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Anna Prochaska-Gozdera Redakcja: Małgorzata Kołcz

Share/Save