Liječnici anesteziolozi ili sestre anesteziolozi za kirurške pacijente

Pozadina

Zahtjevi za kirurškim uslugama sve su veći, kao i pritisak na zdravstvo da se smanje troškovi medicinskih usluga, a ujedno se predviđa smanjenje broja liječnika anesteziologa. Ovaj Cochrane sustavni pregled pokušao je analizirati mogu li sestre obrazovane kao anesteziolozi (dakle, medicinsko osoblje koje nema liječničko obrazovanje) jednako sigurno i učinkovito provoditi anesteziju kao i liječnici specijalisti anesteziolozi.

Karakteristike studija

Pretražena je literatura objavljena do 13. veljače 2013. Pronađeno je 6 studija koje su odgovarale na postavljeno pitanje, od čega su pet velike obzervacijske studije iz SAD-a s usporednom skupinom i koje su trajale 2-11 godina. Šesta je studija bila mnogo manja, provedena u Haitiju, i trajala je 12 tjedana. U svim studijama sudjelovalo je više od 1,5 milijuna ispitanika. Informacije za te studije dobivene su iz američkih baza podataka osiguranja (Medicare) i bolničkih kartona. Mala studija iz Haitija temeljila se na informacijama o pružanju hitne medicinske pomoći nakon uragana iz 2008. godine.

Ključni rezultati

Većina je studija utvrdila da nema razlike u broju ljudi koji su umrli nakon što su dobili anestetik od sestre anesteziologa ili liječnika anesteziologa. U jednoj studiji se navodi da je učestalost smrti bila manja kod sestara anesteziologa u usporedbi s liječnicima anesteziolozima. U jednoj studiji se navodi da je rizik od smrti bio manji kod sestara anesteziologa u usporedbi s onima koje je nadzirao anesteziolog ili koji su radili u okviru anesteziološkog tima, dok su druge našle veći rizik od smrti u usporedbi s nadziranjem ili timskim pristupom. Druge su studij dale različite rezultate. Isto tako su utvrđene varijacije između studija kad je u pitanju učestalost komplikacija kod pacijenata, ovisno o tome tko provodi anesteziju.

Kvaliteta dokaza

Većina podataka potjecala je iz velikih baza, koje mogu sadržavati netočnosti u bilježenju informacija. Također treba voditi računa da su u studijama možda postojale važne razlike među uključenim pacijentima koje su mogle utjecati na razlike u dobivenim rezultatima. Na primjer, možda su pacijenti koji su bili bolesniji povjereni liječnicima anesteziolozima, ili su možda sestre anesteziolozi radile u bolnicama koje imaju manje financijskih sredstava na raspolaganju. Nekolicina studija spominje da su mogući utjecaji tih čimbenika na razlike u njihovim analizama, ali nije jasno jesu li svi ti mogući čimbenici uzeti u obzir pri analizama kako bismo mogli vjerovati njihovim rezultatima. Izvor financiranja nekih studija također je mogao potencijalno utjecati na rezultate.

Zaključak

Budući pronađeni podatci nisu bili visoke kvalitete i studije su pokazale nedosljedne rezultate, autori Cochrane sustavnog pregleda zaključuju da trenutno nije moguće reći na temelju dostupnih dokaza postoje li razlike u kvaliteti skrbi koju pružaju liječnici anesteziolozi u usporedbi sa sestrama anesteziolozima.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane ogranak.
Prevela: Livia Puljak

Tools
Information