Kemoterapija za liječenje meduloblastoma u djece

Dosadašnje spoznaje

Meduloblastom je jedan od najčešćih malignih tumora mozga u djece. Kemoterapija (liječenje lijekovima protiv karcinoma) se koristi za poboljšanje preživljenja i ublažavanje potencijalnih nuspojava uzrokovanih radioterapijom (zračenjem). Ublažavanje nuspojava terapije zračenjem postiže se kod vrlo male djece tako što ih se ne liječi radioterapijom, a kod starije djece smanjenjem doze kraniospinalne radioterapije (zračenje koje se primjenjuje na mozak i kralježničku moždinu) i smanjenjem količine terapije koja se usmjerava na ležište tumora umjesto na cijeli stražnji dio mozga. Odluka o korištenju kemoterapije za liječenje meduloblastoma u djece treba se temeljiti na visoko-kvalitetnim dokazima o učinkovitosti tih lijekova protiv tumora, kao i o njihovim neželjenim učincima.

Obilježja studija

Pretražene su medicinske baze podataka kako bi se pronašle randomizirane kliničke studije (istraživanja u kojima su sudionici nasumično razvrstani u jednu ili više terapijskih skupina) koje su procijenile učinkovitost terapija koje uključuju kemoterapiju naspram protokolima liječenja koji ne uključuju kemoterapiju (nađeno je 7 takvih studija) i randomizirane kliničke studije koje su procijenile učinkovitost standardne doze radioterapije bez kemoterapije naspram smanjene doze radioterapije u kombinaciji s kemoterapijom (nađena je 1 takva studija) u djece (dob: 0-21 godina). Dokazi se odnose na studije dostupne do kolovoza 2013.

Ključni rezultati i kvaliteta dokaza

Temeljem dokaza iz literature koji su pronađeni ovim Cochrane sustavnim pregledom, koristan učinak kemoterapije ne može se isključiti, ali u ovom trenutku nije moguće donijeti definitivne zaključke o tome da li bi liječenje meduloblastoma u djece trebalo uključiti kemoterapiju ili ne. Usprkos činjenici što su randomizirane kliničke studije najviša razina dokaza u medicini, treba napomenuti da su dostupni i podatci iz ne-randomiziranih stuija, primjerice, na temu korištenja kemoterapije samo u vrlo male djece. Rezultati su obećavajući za djecu bez metastatske bolesti. Za liječenje sa standardnom dozom radioterapije bez kemoterapije u usporedbi sa smanjenom dozom radioterapije u kombinaciji s kemoterapijom također nije bilo moguće napraviti konačne zaključke. Potrebno je više visoko kvalitetnih istraživanja na ovu temu.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information