Endodontska terapija za ponovno liječenje periapikalnih lezija

Istraživačko pitanje

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda literature bio je pronaći najbolji način ponovnog liječenja neuspjele terapije korijena zuba. Željeli smo saznati je li bolje kirurško ili konzervativno (ne-kirurško) ponovno liječenje i hoće li upotreba određenih materijala, uređaja ili postupaka tokom operacije potpomoći izlječenje patološke lezije ili smanjenje neugode u pacijenta nakon operacije. Ovo je obnovljena verzija sustavnog pregleda literature koji je prvi put objavljen 2008. godine.

Dosadašnje spoznaje

U terapiji kanala zuba, inficirana zubna pulpa se odstranjuje te se kanal dezinficira i puni materijalom za punjenje korijenskih kanala. Međutim, ako se mikroorganizmi uzročnici infekcije ne odstrane u potpunosti tijekom određenog vremena, uzrokuju oboljenje na vrhu korijena koje se zove periapikalna lezija. Liječenje periapikalne lezije podrazumijeva sekundarnu intervenciju koja se može izvesti na isti način kao i prva, od krune do kanala korijena ne bi li odstranili postojeći ispun te očistili i dezinficirali što bolje prije ponovnog punjenja. Druga je mogućnost napraviti kirurški zahvat ako taj postupak ne uspije ili ako ga nije moguće izvesti.

Obilježja uključenih istraživanja

Pretražili smo medicinsku literaturu dostupnu do 10. veljače 2016. Pronašli smo 20 istraživanja koji su nasumično razvrstali sudionike u grupe koje su primale različite oblike liječenja periapikalnih lezija. Ova istraživanja su procijenila devet različitih usporedbi: kirurško naspram nekirurškog liječenja (dva istraživanja od kojih je jedno pratilo sudionike do 10 godina); dvije radiološke dijagnostičke metode (jedno istraživanje); učestalost postooperativne infekcije s ili bez antibiotske zaštite (jedno istraživanje); upotreba različitih uređaja koji poboljšavaju pogled operatora tokom najkritičnijih koraka operativnog postupka (jedno istraživanje); estetika gingive zuba pored liječenog zuba i postoperativna bol kod upotrebe dva različita tipa gingivalne incizije (dva istraživanja); upotreba minimalno invazivnih ultrazvučnih uređaja ili konzervativna upotreba rotirajućih svrdla kod pristupa apeksu zuba (jedno istraživanje); upotreba različitih materijala za punjenje kanala korijena (sedam istraživanja); punjenje periapikalne lezije materijalom za presađivanje (četiri istraživanja); ekspozicija operativnog polja laseru niske energije u svrhu ublažavanja boli (jedno istraživanje).

Ključni rezultati

Ne postoje dokazi da kirurški pristup dovodi do boljih rezultata od nekirurškog pristupa jednu godinu (ili nakon četiri ili deset godina) nakon ponovnog liječenja. Međutim, pacijenti koji su operirani imali su više boli i oticanja tokom prvog tjedna nakon ponovnog liječenja.

Procijenjene su različite kirurške tehnike. Zacijeljenje tijekom jedne godine nakon upotrebe ultrazvučnih aparata jest poboljšano u usporedbi s upotrebom tradicionalnih svrdla za retrogradnu preparaciju korijena. Postoje određeni dokazi o boljem cijeljenju tijekom godine dana nakon punjenja korijenskih kanala mineral trioksidnim agregatom u usporedbi s ortogradnim punjenjem gutaperka štapićima.

Upotreba materijala za presađvanje u obliku gela obogaćenog pacijentovim trombocitima primijenjenog u defekt tijekom kirurške operacije značajno je smanjila postoperativnu bol u pacijenta. Ekspozicija laseru niske energije nije smanjila bol u kirurškom polju.

Mala gingivalna incizija mogla bi očuvati gingivu između dva susjedna zuba poboljšavajući i estetski dojam kao i uzrokovati manje boli poslijeoperativno.

Nije bilo dokaza da upotreba antibiotika smanjuje pojavnost postooperativnih infekcija (iako, kada se postupak napravi pravilno, infekcije su iznimno rijetke).

Različiti načini poboljšavanja pogleda operatera na operacijsko polje nisu doveli do različith rezultata barem do godinu dana nakon operacije i rezultati ponovnog liječenja nisu ovisili o upotrebi različitih radioloških tehnika.

Kvaliteta dokaza

Procijenili smo kvalitetu dokaza nedovoljnom; stoga se ne možemo pouzdati u rezultate. Samo jedno istraživanje je imalo malen rizik od pristranosti.

Zaključak autora

Teško je izvući zaključke budući su dostupni dokazi niske do veoma niske kvalitete. Potrebno je više randomiziranih kontroliranih istraživanja izvedenih po visokim standardima da bismo saznali utjecaj kirurškog nasuprot ne-kirurškom pristupu i, kada je kirurški pristup, koji materijali, uređaji ili operativni postupci su najbolji u poboljšanju liječenja lezije i smanjenja neugode za pacijenta.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Eni Ušljebrka
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information