Usporedba učinka različitih režima zračenja prsišta kod pacijenata s neizlječivim karcinomom pluća

Istraživačko pitanje

Koji je najbolji način davanja radioterapije (terapije zračenjem) pacijentima s neizlječivim karcinomom pluća? Koje doze zračenja omogućuju najbolju ravnotežu između kontrole simptoma i nuspojava? Da li davanje veće doze zračenja poboljšava vjerojatnost da će pacijent biti živ za jednu ili dvije godine?

Dosadašnje spoznaje

U većini razvijenih zemalja karcinom pluća je jedan od najčešćih tumora. Svega 10-20% pacijenata mogu se podvrći kirurškom zahvatu s vjerojatnošću da će biti izliječeni. Za većinu ostalih bolesnika koristi se terapija zračenjem prsišta za ublažavanje simptoma kašlja, osjećaja nedostatka zraka i boli. Broj terapija zračenja koji se daje bolesnicima i doza svake terapije značajno varira u različitim dijelovima svijeta. Od kasnih 1980-ih su napravljena brojna istraživanja koja su pokušala odgovoriti koji je najbolji režim zračenja za ublažavanje simptoma, a koji neće uzrokovati previše neželjenih učinaka.

Obilježja studija

Cochrane sustavni pregled literature pronašao je 14 kliničkih studija, u koje je bilo uključeno 3578 bolesnika, a koje su usporedile najmanje dva različita načina primjene radioterapije. Sve studije uključile su bolesnike s neizlječivim karcinonom pluća, ali su se opseg karcinoma i stanje bolesnika razlikovale među studijama, zbog čega je te studije teško uspoređivati. Terapija zračenjem u analiziranim studijama varirala je od jedne primjene zračenja do 30 primjena zračenja unutar 6 tjedana. Ovaj obnovljeni sustavni pregled nije pronašao nove studije u odnosu na raniju verziju sustavnog pregleda, i provedena je meta-analiza (statistička metoda kojom se sažimaju rezultati pronađenih studija) kako bi se utvrdilo da li viša doza zračenja dovodi do duljeg preživljenja.

Sve su studije opisale koliko su dugo bolesnici živjeli nakon terapije i analizirani su učinci na simptome, kao i na zabilježene nuspojave. Međutim, studije nisu koristile iste metode za bilježenje simptoma i nuspojava; u nekima su to bilježili liječnici, a u nekima pacijenti, što otežava usporedbu studija.

Ključni rezultati

Ovaj Cochrane sustavni pregled pokazuje da za većinu pacijenata kratki režim primjene radioterapije sa samo jednim ili dva posjeta poboljšava učestale simptome jednako učinkovito kao i dulji režimi davanja terapije, bez većeg broja nuspojava. Nema jakih dokaza koji bi poduprli stav da dulje davanje zračenja omogućuje veću vjerojatnost preživljenja za jednu ili dvije godine, ali ima dokaza da uzrokuje više trenutnih neželjenih učinaka, osobito bol pri gutanju.

Kvaliteta dokaza

Sva su istraživanja bila randomizirane studije, što znači da su uključeni bolesnici imali jednaku vjerojatnost da ih se svrsta u bilo koju od analiziranih terapija. Korištenje liječnikove procjene simptoma bolesnika u nekim je studijama možda dovelo do podcjenjivanja simptoma koje bolesnik osjeća.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Livia Puljak

Tools
Information