مقایسه تکنیک چرخه فعال تنفسی (ACBT) با روش‌های دیگر درمان‌های پاکسازی مجاری تنفسی در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک

سوال مطالعه مروری

شواهد موجود را در مورد تاثیر تکنیک چرخه فعال تنفسی (active cycle of breathing technique; ACBT) در مقایسه با روش‌های دیگر پاکسازی مجاری تنفسی در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک (cystic fibrosis) مرور کردیم.

پیشینه

عفونت‌های مزمن در فیبروز سیستیک شایع است، و عفونت‌های مکرر می‌تواند باعث ایجاد آسیب ریه و بیماری شود. افراد مبتلا به فیبروز سیستیک از روش‌های درمانی پاکسازی مجاری تنفسی برای پاک شدن موکوس و بهبود عملکرد ریه استفاده می‌کنند. تکنیک چرخه فعال تنفسی از ترکیبی از سه روش تنفس برای شل شدن و شفاف کردن موکوس استفاده می‌کند. این یک نسخه به‌روز شده از مروری است که قبلا منتشر شد.

تاریخ جست‌وجو

شواهد تا این زمان به‌روز است: 25 اپریل 2016.

ویژگی‌های مطالعه

در حالی که 19 مطالعه در این مرور انتخاب شدند، که تکنیک چرخه فعال تنفس را با سایر درمان‌ها پاکسازی مجاری تنفسی مقایسه کردند، فقط پنج مطالعه (192 شرکت‌کننده) داده‌هایی را که ما می‌توانستیم در آنالیز‌ها مورد استفاده قرار دهیم، گزارش کردند. هر یک از پنج مطالعه روش‌های مختلفی را مقایسه کردند: تکنیک چرخه فعال تنفس با درناژ اتوژنیک، دستگاه‌های نوسانی مجاری تنفسی، دستگاه‌های فرکانس بالای فشار قفسه سینه، فشار بازدمی مثبت و فیزیوتراپی معمولی قفسه سینه مقایسه شد. اکثر مطالعات یک روز به طول انجامید، اما دو مطالعه بین یک تا سه سال به طول انجامید. شرکت‌کنندگان در رده‌های سنی بین شش تا 63 سال قرار داشتند و بیشتر آنها (63%) مرد بودند.

نتایج کلیدی

ما به این نتیجه رسیدیم که تاثیر تکنیک چرخه فعال تنفس بر پیامدهایی مانند کیفیت زندگی، اولویت‌های شخصی، تحمل ورزش، عملکرد ریه، وزن خلط، اشباع اکسیژن، و تعداد حملات ریوی با سایر روش‌های درمانی مشابه بود. ما قادر به نشان دادن این نبودیم کدام روش به تنهایی بهتر از روش‌های دیگر است. مطالعات طولانی-مدت‌تر برای ارزیابی بهتر تاثیرات تکنیک چرخه فعال تنفس بر پیامدهای مهم مانند کیفیت زندگی و اولویت‌های شخصی در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک مورد نیاز است.

کیفیت شواهد

بیشتر مطالعات، جزئیات کافی را از روش خود برای تعیین وجود انواع سوگیری (bias) که ممکن بود بر نتایج تاثیر بگذارد، ارائه ندادند. بسیاری از مطالعات گزارش ندادند که چگونه افراد را به گروه‌های درمان اختصاص دادند و چگونه اطمینان حاصل کردند که افرادی که در گروه‌های درمانی مختلف قرار گرفتند و کسانی که پیامدها را ارزیابی کردند از گروه مورد نظر اطلاع ندارند. بسیاری از مطالعات وارد شده از طرح متقاطع (که در آن افراد یک درمان را دریافت و پس از آن درمان دوم را دریافت می‌کنند) استفاده کردند، و بسیاری از آنها طول زمان بین درمان‌های مختلف را گزارش ندادند. از آنجایی که ممکن بود درمان اول نتایج حاصل از درمان بعدی را تحت تاثیر قرار دهد، فقط نتایج دوره اول درمان را گزارش کردیم. بسیاری از مطالعات، نتایج جداگانه را برای فقط دوره اول درمان گزارش ندادند، بنابراین ما نتایج آنها را در مرور حاضر استفاده نکردیم.

همه شرکت‌کنندگان می‌دانستند که در چه گروه درمانی قرار داشتند (پنهان‌سازی تکنیک‌های مختلف فیزیوتراپی امکان‌پذیر نبود). این موضوع می‌توانست نتایج برخی از پیامدهای خود گزارش شده، مانند کیفیت زندگی، اولویت‌های شخصی، یا تحمل ورزش را تحت تاثیر قرار دهد، اما بعید به نظر می‌رسد که پیامدهای عینی‌تر، مانند عملکرد ریه را تحت تاثیر قرار دهد.

بسیاری از مطالعات افراد حاضر را فقط به مدت کمتر از یک ماه پیگیری کردند و این کار را برای اکثر شرکت‌کنندگان در کل دوره مطالعه انجام دادند. در دو مورد از سه مطالعه طولانی-مدت دیگر بیش از 10% از افراد شرکت‌کننده از ادامه مطالعه انصراف دادند. نتایج این مطالعه، در صورتی که شانس انصراف در گروه‌های مختلف درمانی برابر نباشد، تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

بیش از نیمی از مطالعات بررسی کردند که شرکت‌کنندگان، درمان پاکسازی مجاری تنفسی را که قرار بوده مورد استفاده قرار دهند، ادامه دهند و گروه خود را تغییر ندهند. بسیاری از مطالعات همه پیامدهای برنامه‌ریزی شده خود را گزارش دادند.

یافته‌های این مرور محدود بود، زیرا بسیاری از مطالعات انجام شده مقایسه‌های یکسانی را انجام دادند؛ هم‌چنین، تعداد زیادی از مطالعات طولانی-مدت وجود نداشت و در مطالعات وارد شده در این مرور، داده کافی گزارش نشده است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهد کافی برای حمایت یا رد استفاده از تکنیک چرخه فعال تنفسی نسبت به هر درمان دیگری در پاکسازی مجاری تنفسی وجود ندارد. پنج مطالعه، با داده‌های مربوط به هشت مقایسه کننده مختلف، نشان داد که تکنیک چرخه فعال تنفس از نظر پیامدهایی مانند ترجیح شرکت‌کنندگان، کیفیت زندگی، تحمل ورزش، عملکرد ریه، وزن خلط، اشباع اکسیژن، و تعداد تشدید علائم ریوی با سایر درمان‌ها مشابه بود. مطالعات طولانی-مدت‌تر برای بررسی دقیق‌تر تاثیرات تکنیک چرخه فعال تنفس بر پیامدهای مهم برای افراد مبتلا به فیبروز سیستیک مانند کیفیت زندگی و اولویت، مورد نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

افراد مبتلا به فیبروز سیستیک (cystic fibrosis)، دچار عفونت‌های مزمن مجاری تنفسی به عنوان پیامد ساخته شدن موکوس درون ریه‌ها می‌شوند. عفونت‌های مکرر، اغلب باعث آسیب ریه و بیماری می‌شوند. هدف از درمان، پاکسازی مجاری تنفسی، بهبود پاکسازی موکوس، افزایش تولید خلط و بهبود عملکرد مجاری تنفسی است. تکنیک چرخه فعال تنفس (که با عنوان (active cycle of breathing technique; ACBT) نیز شناخته شده است) یک روش پاکسازی‌ مجاری تنفسی است که از چرخه‌ای از تکنیک‌ها از جمله کنترل تنفس، تمرینات گسترش قفسه سینه، و تکنیک بازدم اجباری برای شل کردن ترشحات مجاری تنفسی استفاده می‌کند. این یک نسخه به‌روز شده از مروری است که قبلا منتشر شد.

اهداف: 

مقایسه اثربخشی بالینی تکنیک چرخه فعال تنفسی در مقایسه با سایر درمان‌ها در پاکسازی مجاری تنفسی در فیبروز سیستیک.

روش‌های جست‌وجو: 

ما پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه فیبروز سیستیک در کاکرین (Cochrane Cystic Fibrosis Trials Register) را، شامل منابع شناسایی شده از طریق جست‌وجوهای بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی و جست‌وجوهای دستی مجلات مرتبط و کتاب چکیده مقالات کنفرانس‌ها، جست‌وجو کردیم. هم‌چنین فهرست منابع مقالات و مرورهای مرتبط را جست‌وجو کردیم.

تاریخ آخرین جست‌وجو: 25 اپریل 2016.

معیارهای انتخاب: 

مطالعات بالینی تصادفی‌سازی یا شبه-تصادفی‌سازی و کنترل شده، شامل مطالعات متقاطع، که به مقایسه تکنیک چرخه فعال تنفس با سایر درمان‌ها در پاکسازی مجاری تنفسی در فیبروز سیستیک پرداخته باشند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم هر مقاله را غربالگری، داده‌ها را خلاصه و خطر سوگیری (bias) را در هر مطالعه ارزیابی کردند.

نتایج اصلی: 

در جست‌وجوی ما 62 مطالعه شناسایی شد، که از بین آنها 19 مطالعه (440 شرکت‌کننده) دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند. پنج مطالعه تصادفی‌سازی و کنترل شده (192 شرکت‌کننده) در متاآنالیز (meta-analysis) مورد استفاده قرار گرفتند؛ سه مطالعه دارای طراحی متقاطع بودند. 14 مطالعه باقی‌مانده، مطالعات متقاطع با گزارش ناکافی برای ارزیابی کامل بودند. حجم نمونه مطالعه از هفت تا 65 شرکت‌کننده متغیر بود. سن شرکت‌کنندگان در بازه شش تا 63 سال (میانگین سنی 22.33 سال) بود. در 13 مطالعه، پیگیری فقط به مدت یک روز به طول انجامید. با این حال، دو مطالعه تصادفی‌سازی و کنترل شده طولانی-مدت با پیگیری یک تا سه سال وجود داشت. بسیاری از مطالعات آیتم‌های کلیدی کیفیت را گزارش نداده بودند، در نتیجه، از نظر تولید تصادفی توالی، پنهان‏‌سازی تخصیص و کورسازی ارزیاب پیامد، دارای خطر نامشخص سوگیری بودند. با توجه به ماهیت مداخله، هیچ یک از مطالعات اقدام به کورسازی شرکت‌کنندگان یا پرسنلی که مداخلات را انجام دادند، نکردند. با این حال، بسیاری از مطالعات، که تمام پیامدهای برنامه‌ریزی شده را گزارش کردند، پیگیری کافی و توافق ارزیاب داشتند، و آنالیز قصد درمان (intention-to-treat) را انجام دادند.

مطالعات وارد شده، تکنیک چرخه فعال تنفسی را با درناژ اتوژنیک (autogenic drainage)، دستگاه‌های نوسانی مجاری تنفسی (airway oscillating devices)، دستگاه‌های فرکانس بالای فشار قفسه سینه، فیزیوتراپی معمولی قفسه سینه و فشار بازدمی مثبت مقایسه کردند. اولویت تکنیک‌ها متفاوت بود: بیشتر شرکت‌کنندگان درناژ اتوژنیک را به تکنیک چرخه فعال تنفس ترجیح دادند؛ بیشتر آنها تکنیک چرخه فعال تنفس را به دستگاه‌های نوسانی مجاری تنفسی ترجیح دادند؛ و بیشتر آنها با تکنیک چرخه فعال تنفسی در برابر فشار قفسه سینه فرکانس بالا راحت‌تر بودند. تفاوت معنی‌داری در کیفیت زندگی، وزن خلط، تحمل ورزش، عملکرد ریه، یا اشباع اکسیژن بین تکنیک چرخه فعال تنفسی و درناژ اتوژنیک یا بین تکنیک چرخه فعال تنفسی و دستگاه‌های نوسانی مجاری تنفسی مشاهده نشد. تفاوت معنی‌داری در عملکرد ریه و تعداد حملات ریوی بین تکنیک چرخه فعال تنفس به تنهایی یا در ترکیب با فیزیوتراپی متعارف قفسه سینه وجود نداشت. تمام پیامدهای دیگر هم یا اندازه‌گیری نشدند یا داده کافی برای آنالیز نداشتند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information