ธรรมาภิบาลและนโยบายของเรา

Governance

Cochrane is a charity registered in the United Kingdom and is governed under our Articles of Association.

คณะกรรมการบริหารของ Cochrane ประกอบด้วยสมาชิก 13 คน มีทั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ร่วมสนับสนุนของ Cochrane และบางส่วนมาจากการแต่งตั้งสมาชิกภายนอก คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการพัฒนาและการดำเนินงานตามทิศทางเชิงกลยุทธ์ของ Cochrane ดูสมาชิกทั้งหมดของคณะกรรมการ

The Board oversees the work of Cochrane's Chief Executive Officer and Central Executive team, which supports development and delivery of all work across Cochrane groups and projects. (See more information about our organizational structure.)

Martin Burton    Cindy Farquhar

Co-Chairs ของคณะกรรมการ Cochrane: Martin Burton และ Cindy Farquhar

Policy

Cochrane has developed comprehensive resources to address issues relevant to editorial and organizational policy.

The Editorial and Publishing Policy Resource is available on the Community website.

Organizational policy information relevant to the wider organization and the general public is available here on cochrane.org.

Organizational policy information relevant to the core Cochrane community is available on the Community website.

Transparency

เราทำงานด้วยความโปร่งใสในทุกส่วนงานของ Cochrane การทบทวนประจำปี (Annual Reviews) และรายงานทางการเงินของเรา ตีพิมพ์ไว้บนเว็บไซต์ของเรา เอกสารส่วนใหญ่ที่คณะกรรมการของเราพิจารณาและรายงานการประชุมสามารถเข้าถึงได้แบบเสรีและแบบออนไลน์ Cochrane ยังมีนโยบายเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งใช้กับผู้ร่วมสนับสนุน Cochrane ทั้งหมด

แชร์/บันทึก