Leki przeciwwirusowe o bezpośrednim działaniu, stosowane w przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu C

To jest tłumaczenie automatyczne, które powstało jako część projektu UE Zdrowie w moim języku (Health in my Langugage, HimL). Cochrane uczestniczy w projekcie HimL, aby ocenić potencjalne zastosowanie tłumaczenia automatycznego dostosowanego do obszaru zdrowia wraz z późniejszą redakcją tłumaczeń w niektórych językach. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie lub chciałbyś uczestniczyć w projekcie jako oceniający użytkownik, odwiedź naszą stronę www.himl.eu, lub skontaktuj się z Hayley Hassan hhassan@cochrane.org.

Pamiętaj, że tłumaczeń automatycznych nie można traktować jako wiarygodne źródło informacji w celu podejmowania decyzji dotyczących leczenia w opiece zdrowotnej. Możesz zapoznać się również z naszym ostrzeżeniem, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych tekstów i ich tłumaczeń.

Kontekst
Miliony ludzi na całym świecie cierpi na wirusowe zapalenie wątroby typu C, które może prowadzić do poważnych chorób wątroby, raka wątroby, a nawet śmierci. W przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu C stosowano liczne wcześniejsze interwencje oparte na interferonie, ale żadna z tych interwencji nie okazała się skuteczna w odniesieniu do wyników dotyczących pacjentów, a ich stosowanie wiązało się z poważnymi skutkami ubocznymi. DAAs są stosunkowo nową, ale kosztowną interwencją w przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu C, a wstępne wyniki wykazały, że DAAs wydaje się zwalniać wirusa zapalenia wątroby typu C z krwi (trwała odpowiedź wirusologiczna) znacznie częściej. Ponadto wydaje się, że leki te stwarzają znacznie mniej poważnych skutków ubocznych. W tym Cochrane Review oceniliśmy dowody na kliniczne działanie DAA na wirusowe zapalenie wątroby typu C.

Charakterystyka badania
W badaniu wzięło udział 138 randomizowanych badań klinicznych. Wszystkie zawarte w nich próby były obarczone wysokim ryzykiem wystąpienia stronniczości. W badaniach 138 zastosowano 51 różnych DAAs. Spośród nich 84 badania oceniały DAAs na rynku lub w fazie rozwoju; 57 badań było na DAAs wycofanych z rozwoju lub na rynku. Badania prowadzone były w latach 2004-2016. Próby były z całego świata, w tym 34 różne kraje. Uczestniczyliśmy w 17 badaniach, w których wszyscy uczestnicy byli wcześniej leczeni z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu C (pacjenci uprzednio leczeni) przed włączeniem do badania. Przeprowadzono 95 badań, w których udział wzięło jedynie uczestników, którzy nie byli wcześniej leczeni z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu C (leczenie naiwne). Okresy interwencji wahały się od jednego dnia do 48 tygodni, średnio 14 tygodni. Łączny okres interwencji i okres obserwacji wynosił od jednego dnia do 120 tygodni, średnio 34 tygodnie.

Kluczowe wyniki
Nie mogliśmy wiarygodnie określić wpływu DAA na zachorowalność na wirusowe zapalenie wątroby typu C lub śmierć z jakiejkolwiek przyczyny. Nie było danych dotyczących zachorowalności na zapalenie wątroby typu C oraz bardzo niewielu zgonów w czasie trwania badań (15 zgonów / 2377 bezpośrednio działających leków przeciwwirusowych (0,63%) w porównaniu do 1 zgonu / 617 uczestników kontroli (0,16%), bardzo niskiej jakości materiału dowodowego). W oparciu o bardzo niskiej jakości dowody, 5,2% osób leczonych DAAs miało jedno lub więcej poważnych zdarzeń niepożądanych w porównaniu do 5,6% uczestników, którzy nie byli leczeni w okresie obserwacji. Po analizie oddzielnie, symeprewir był jedynym lekiem przeciwwirusowym bezpośrednio działającym, wykazującym korzystny wpływ przy ocenie ryzyka wystąpienia ciężkiego zdarzenia niepożądanego. Nasze analizy wykazały jednak, że ważność tego wyniku jest wątpliwa i że "zabawa szansa" może być przyczyną różnicy. Nie było wystarczających informacji, aby ustalić, czy był jakikolwiek wpływ DAA na inne klinicznie istotne wyniki leczenia. Nasze wyniki potwierdzają, że DAAs wydaje się zmniejszać liczbę osób, które mają wirusa zapalenia wątroby typu C we krwi z 54,1% u nieleczonych ludzi do 23,8% u tych, którzy byli leczeni. Ze względu na to, że utrata wykrywalnego wirusa zapalenia wątroby typu C w strumieniu krwi jest tylko badaniem krwi, badania nie mogły stwierdzić, co ten wynik oznacza w dłuższym okresie.

Jakość dowodów
Ze względu na kilka ograniczeń (np. brak blindów, brak odpowiednich danych, brakujące dane, brak opublikowanego protokołu) oceniliśmy jakość materiału dowodowego w tym przeglądzie jako bardzo niskiej lub niskiej jakości. Po pierwsze, wszystkie próby i wyniki były obarczone wysokim ryzykiem stronniczości, co oznacza, że nasze wyniki przypuszczalnie przeceniają korzystne działanie DAAs i nie doceniają wszelkich potencjalnych szkodliwych skutków. Po drugie, istnieją ograniczone dane dotyczące większości naszych wyników klinicznych, to znaczy, że istnieją tylko istotne dane kliniczne dla metaanaliz na temat śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny i poważnych zdarzeń niepożądanych, a dla tych danych było mało danych. Nie ma długotrwałych prób, które oceniały, czy leczenie DAA poprawia zachorowalność czy śmiertelność.

Uwagi do tłumaczenia: 

To streszczenie zostało przetłumaczone maszynowo w dniu [2017/9/20 11:34:34] jako część projektu "Health in my language" (www.himl.eu) finansowanego ze środków unijnych.

Tools
Information
Udostępnij/Zapisz