Akupunktura w profilaktyce epizodycznej migreny

To jest tłumaczenie automatyczne, które powstało jako część projektu UE Zdrowie w moim języku (Health in my Langugage, HimL). Cochrane uczestniczy w projekcie HimL, aby ocenić potencjalne zastosowanie tłumaczenia automatycznego dostosowanego do obszaru zdrowia wraz z późniejszą redakcją tłumaczeń w niektórych językach. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie lub chciałbyś uczestniczyć w projekcie jako oceniający użytkownik, odwiedź naszą stronę www.himl.eu, lub skontaktuj się z Hayley Hassan hhassan@cochrane.org.

Pamiętaj, że tłumaczeń automatycznych nie można traktować jako wiarygodne źródło informacji w celu podejmowania decyzji dotyczących leczenia w opiece zdrowotnej. Możesz zapoznać się również z naszym ostrzeżeniem, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych tekstów i ich tłumaczeń.

Dolna linia

Dostępne dowody wskazują, że kurs akupunktury składający się z co najmniej sześciu sesji terapeutycznych może być wartościową opcją dla osób cierpiących na migrenę.

Kontekst

Osoby z migreną mają powtarzające się ataki silnych bólów głowy, zwykle tylko po jednej stronie i często z wymiotami. Akupunktura jest terapią, w której cienkie igły wprowadza się do skóry w poszczególnych punktach. Powstała w Chinach, a obecnie jest stosowana w wielu krajach do leczenia osób cierpiących na migrenę. Oceniliśmy, czy leczenie akupunkturą zmniejsza liczbę epizodów migreny. Przyjrzeliśmy się liczbie osób, u których liczba przypadków migreny w ciągu miesiąca była zmniejszona o połowę lub więcej niż połowa.

Kluczowe wyniki

W przypadku tej aktualizacji przeanalizowaliśmy 22 próby z udziałem 4985 osób, opublikowane do stycznia 2016 roku. Pominęliśmy pięć prób z pierwotnego przeglądu, ponieważ obejmowały one osoby, które cierpiały na migrenę krócej niż 12 miesięcy. W tej aktualizacji włączyliśmy pięć nowych prób.

W czterech badaniach, akupunktura dodana do zwykłej opieki lub leczenia migreny na początku tylko (zazwyczaj z lekami przeciwbólowymi) spowodowała, że 41 na 100 osób miało częstotliwość występowania bólów głowy o co najmniej połowę, w porównaniu do 17 z 100 osób, którym zapewniono zwykłą opiekę.

W 15 badaniach wykazano, że akupunktura była porównywana z "sztucznym" akupunkturą, gdzie igły są wstawiane w nieprawidłowych punktach lub nie wnikają do skóry. Częstość występowania bólów głowy o połowę zmniejszyła się u 50 z 100 osób otrzymujących prawdziwą akupunkturę, w porównaniu z 41 z 100 osób otrzymujących "fałszywe" akupunktury. Wyniki zostały zdominowane przez trzy dobrej jakości duże próby (z około 1200 osób) pokazujące, że efekt prawdziwej akupunktury był nadal obecny po sześciu miesiącach. Nie stwierdzono różnic w liczbie skutków ubocznych realnych i "fałszywych" akupunktury, ani liczby opuszczających się z powodu skutków ubocznych.

W pięciu badaniach, akupunktura była porównywana z lekiem udowodnionym w celu zmniejszenia częstotliwości ataków migreny, ale tylko trzy badania dostarczyły przydatnych informacji. Po trzech miesiącach częstość występowania bólu głowy zmniejszyła się o połowę u 57 z 100 osób otrzymujących leczenie akupunkturą, w porównaniu z 46 z 100 osób przyjmujących lek. Po sześciu miesiącach częstość występowania bólu głowy zmniejszyła się o połowę u 59 z 100 osób otrzymujących leczenie akupunkturą, w porównaniu z 54 z 100 osób przyjmujących lek. Osoby otrzymujące leczenie akupunkturą zgłaszały działania niepożądane rzadziej niż osoby przyjmujące leki, i były mniej prawdopodobne, aby zrezygnować z badania.

Nasze ustalenia dotyczące liczby dni z migreną na miesiąc można podsumować w następujący sposób. Gdyby ludzie mieli sześć dni z migreną w ciągu miesiąca średnio przed rozpoczęciem leczenia, to byłoby to skrócone do pięciu dni u osób przyjmujących tylko zwykłą opiekę, do czterech dni u osób przyjmujących fałszywe leczenie akupunkturą lub profilaktycznie, a do trzech i pół dnia u osób otrzymujących prawdziwe leczenie akupunkturą.

Jakość dowodów

Ogólna jakość dowodów była umiarkowana.

Wnioski autorów 

Dostępne dowody sugerują, że dodawanie akupunktury do objawowego leczenia ataków zmniejsza częstotliwość bólów głowy. W przeciwieństwie do wcześniejszych ustaleń, zaktualizowane dowody sugerują również, że istnieje efekt ponad okład, ale efekt ten jest niewielki. Dostępne próby sugerują również, że akupunktura może być co najmniej tak samo skuteczna jak leczenie środkami profilaktycznymi. Akupunktura może być uznana za opcję leczenia dla pacjentów skłonnych do poddania się temu zabiegowi. Jeśli chodzi o inne leczenie migreny, to badania długoterminowe, więcej niż jeden rok w czasie trwania, brakuje.

Czytaj pełne streszczenie...
Wprowadzenie: 

Akupunktura jest często stosowana w profilaktyce migreny, ale jej skuteczność jest wciąż kontrowersyjna. Przedstawiamy aktualizację naszego przeglądu Cochrane 'a z 2009 roku.

Cele: 

Aby zbadać, czy akupunktura jest) skuteczniejsza niż brak profilaktyki / rutynowej opieki tylko; b) skuteczniejsza niż placebo (placebo) akupunktura; a c) równie skuteczna, jak profilaktyka leczenia lekami w zmniejszaniu bólu głowy u dorosłych z epizodami migrenowymi.

Strategia wyszukiwania: 

Przeszukaliśmy Cochrane Central Register of Controsted Trials (Central: 2016, wydanie 1); MEDLINE (via Ovid, 2008-styczeń 2016); Ovid Embase (od 2008 do stycznia 2016 r.); Ovid amed (od 1985 do stycznia 2016 r.). Sprawdziliśmy PubMed za ostatnie publikacje do kwietnia 2016 roku. Przeszukiwaliśmy World Health Organization (WHO) Clinical Trials Registry Platform do lutego 2016 roku dla trwających i niepublikowanych prób.

Kryteria selekcji badań: 

Zaliczyliśmy badania randomizowane co najmniej osiem tygodni w czasie trwania, które porównywały interwencję akupunkturową z niepoddającą się kontroli akupunkturowej (bez leczenia profilaktycznego lub rutynowej opieki tylko), fikcyjna interwencja terapeutyczna, czy profilaktyka lekowa u uczestników z epizodami migrenowymi.

Zbieranie danych i analiza: 

Dwóch recenzentów sprawdzało kwalifikowalność; wydobyła informacje na temat uczestników, interwencje, metody i wyniki, a także oceniało ryzyko uprzedzeń i jakości interwencji akupunkturowej. Podstawowym wynikiem leczenia była częstość napadów migreny (najlepiej epizodów migreny, ataki lub bóle głowy, jeżeli epizody migreny nie były mierzone / zgłaszanym) po leczeniu i w trakcie obserwacji. Wynik wtórny był odpowiedzią (co najmniej 50% zmniejszenie częstotliwości). Efekty bezpieczeństwa to liczba uczestników opuszczających ze względu na niekorzystne skutki i liczba uczestników zgłaszających się na co najmniej jeden niekorzystny efekt. Wyliczyliśmy zbiorcze wartości wielkości efektów z wykorzystaniem modelu efektu stałego. Oceniliśmy dowody z wykorzystaniem GRADE i stworzyliśmy "Podsumowanie ustaleń ustaleń".

Główne wyniki: 

Dwadzieścia dwa badania, w tym 4985 uczestników łącznie (mediana 71, przedział od 30 do 1715) spełniało nasze zaktualizowane kryteria wyboru. Wykluczyliśmy pięć wcześniej włączonych prób z tej aktualizacji, ponieważ obejmowały osoby, które miały migreny krócej niż 12 miesięcy, i obejmowały pięć nowych prób. Pięć prób miało nieakupunkturę grupy kontrolnej (albo traktowanie ataków tylko lub nieregulowana opieka rutynowa), 15 oddział kontroli akupunktury, i pięć grupy porównawczej otrzymujących profilaktyczne leczenie odwykowe. W porównaniach z grupami kontrolnymi nie akupunkturowymi i grupami otrzymującymi profilaktyczne leczenie odwykowe, istniało ryzyko niepowodzenia w zakresie skuteczności i wykrywania, gdyż oślepianie nie było możliwe. Ogólna jakość materiału dowodowego była umiarkowana.

Porównanie z brakiem akupunktury

Akupunktura była związana z umiarkowanym zmniejszeniem częstości występowania bólów głowy bez akupunktury po leczeniu (cztery próby, 2199 uczestników; standaryzowana średnia różnica (SMD) -0.56; 95% CI -0.65 do -0.48); wnioski były statystycznie niejednorodne (I ² = 57%; umiarkowane dowody jakości). Po leczeniu bólów głowy co najmniej o połowę u 41% uczestników otrzymujących akupunkturę, a u 17% otrzymujących brak akupunktury (współczynnik ryzyka skojarzonego (RR) 2.40; 95% CI 2.08 do 2.76; 4 badania, 2519 uczestników) z odpowiednią liczbą potrzebną do leczenia uzupełniającego (NNTB) o 4 (95% CI 3 do 6); nie było wskazań statystycznych heterogenności statystycznej (I ² = 7%; umiarkowany dowód jakości). Jedynym badaniem z obserwacji po leczeniu stwierdzono niewielkie, ale istotne korzyści 12 miesięcy po randomizacji (RR 2.16; 95% CI 1,35 do 3,45; NNT 7; 95% 4 do 25; 377 uczestników, niskiej jakości dowodów).

Porównanie z fikcyjnymi akupunkturą

Zarówno po leczeniu (12 prób, 1646 uczestników), jak i w obserwacji (10 prób, 1534 uczestników), akupunktura wiązała się z niewielką, ale statystycznie istotną redukcją częstotliwości nad fikcją (umiarkowany dowód jakości). SMD wynosiła -0.18 (95% CI -0.28 do -0.08; I ² = 47%) po leczeniu i -0.19 (95% CI -0.30 do -0.09; I ² = 59%) w obserwacji. Po leczeniu bólów głowy co najmniej o połowę u 50% uczestników otrzymujących prawdziwą akupunkturę i 41% otrzymujących fiksację akupunkturową (połączone RR 1.23, 95% CI 1.11-1.36; I ² = 48%; 1, 14 prób, 1825 uczestników) i w grupie kontrolnej, odpowiednio w 53% i 42%, (łącznie RR 1,25, 95% CI 1.13 do 1.39; I ² = 61%; 11 prób, 1683 uczestników; 1683 uczestników; umiarkowane dowody jakości). Odpowiadające im NNTB to 11 (95% CI 7.00 do 20.00) i 10 (95% CI od 6.00 do 18.00), odpowiednio. Liczba uczestników wyjazdu z powodu niekorzystnego wpływu (OR) 2.84; 95% CI 0.43 do 18.71; 7 prób, 931 uczestników; niska jakość materiału dowodowego), a liczba uczestników zgłaszających wystąpienie działań niepożądanych (OR 1.15; 95% CI 0.85-1.56; 4 badania, 1414 uczestników; umiarkowane dowody jakościowe) nie różniły się istotnie pomiędzy grupami w zakresie akupunktury i fikcyjnych grup.

Porównanie z leczeniem farmakologicznym

Akupunktura zmniejszała częstotliwość migreny znacznie więcej niż profilaktyka lekowa po leczeniu (SMD -0.25; 95% CI -0.39 do -0.10; 3 badania, 739 uczestników), ale znaczenie nie zostało utrzymane w obserwacji (SMD -0.13; 95% CI -0.28 do 0.01; 3 badania, 744 uczestników; umiarkowane dowody jakości). Po trzech miesiącach częstość występowania bólu głowy co najmniej o połowę mniejsza u 57% uczestników otrzymujących leczenie akupunkturowe i 46% otrzymujących leki profilaktyczne (łącznie RR 1.24; 95% CI 1.08 do 1.44), a po sześciu miesiącach u 59% i 54%, odpowiednio (zbiorczo RR 1,11; 95% CI 0,97-1.26; umiarkowany dowód jakości). Wyniki badań były spójne wśród prób z I ² ² ²% we wszystkich analizach. Uczestnicy badania, którzy otrzymali akupunkturę, byli mniej prawdopodobne, aby zrezygnować z powodu działań niepożądanych (OR 0.27; 95% CI 0.08 do 0.86; 4 badania, 451 uczestników) oraz do zgłaszania działań niepożądanych (OR 0.25; 95% CI 0.10 do 0.62; 5 badań 931 uczestników) niż uczestnicy otrzymujący leki profilaktyczne (umiarkowane dowody jakości).

Uwagi do tłumaczenia: 

To streszczenie zostało przetłumaczone maszynowo w dniu [2017/8/15 17:27:42] jako część projektu "Health in my language" (www.himl.eu) finansowanego ze środków unijnych.

Tools
Information
Udostępnij/Zapisz