Obsah

AB interno trabekulární bypass operace s přípravkem Trabectome pro glaukom s otevřeným úhlem
Akupunktura pro prevenci vzniku episodické migrény
Alternativy, a adiktologie, k profylaktické transfúzi krevních destiček u osob s hematologickými malignitami podstupujícími intenzivní chemoterapii nebo transplantaci kmenových buněk
Antagonisté endotelového receptoru pro perzistentní plicní hypertenzi v termínu a pozdním předčasně narozených
Behaviorální intervence pro zlepšení antikoncepce mezi ženami žijící s HIV
Bronchodilátory dodávány rozprašovačem oproti pMDI s oddělovači nebo DPI pro exacerbaci CHOPN
Domácí telemonitoring a vzdálená zpětná vazba mezi klinickými návštěvami pro astma
Informace a českém překladu
Izolace jako strategie pro kontrolu přenosu infekce virem hepatitidy C (HCV) u hemodialyzačních jednotek
Kardioselektivní beta-blokátory pro chronickou obstrukční plicní nemoc
Léčba avaskulární nekrózy kostí u osob se srpkovitou anémií
Léčebné zákroky pro léčbu antracykliny indukované symptomatické a asymptomatické kardiotoxicity v průběhu a po léčbě onemocnění dětského věku
Lék-eloxování balónku angioplastiky versus neobalený balónek angioplastiky pro periferní arteriální onemocnění dolních končetin
Methotrexát monoterapie a methotrexát kombinační terapie s tradiční a biologickou chorobou modifikující antirevmatické léky na revmatoidní artritidu: Síťová meta-analýza
Nitráty pro prevenci srdeční morbidity a mortality u pacientů podstupujících nekardiální chirurgický zákrok
Redukce počtu plodů u žen s vícečetným těhotenstvím
Současná atriální fibrilace síní pro osoby podstupující kardiální chirurgický zákrok
Tromboelastografie (TEG) nebo tromboelastometrie (Rotem) pro sledování hemostatické léčby oproti obvyklé péči u dospělých nebo dětí s krvácením
Vitamin A doplňku k prevenci mortality a krátkodobé a dlouhodobé morbidity u velmi nízké porodní hmotnosti kojenců
Vnější paprsek záření o radiační dávce se stupňuje pro gliom s vysokým stupněm
Výživové zákroky pro pozůstalé z léčby rakoviny v dětském věku