Obsah

"Třetí vlna" kognitivní a behaviorální terapie versus jiná psychologická terapie deprese
"Třetí vlna" kognitivní a behaviorální terapie versus léčba jako obvykle pro deprese
AB interno trabekulární bypass operace s přípravkem Trabectome pro glaukom s otevřeným úhlem
Absorbující suplementace materiálů pro primární opravy episiotomie a 2. stupně slz
Acyklovir pro léčbu varicellou u jinak zdravých dětí a mladistvých
Adjuvantní antivirová terapie pro rekurentní respirační papilomatózu
Adrenalin s lidokainem pro digitální nervové bloky
Aerobní cvičení pro dospělé s fibromyalgií
Aerosolované prostacykliny pro syndrom akutní respirační tísně (ARDS)
Agonisté LHRH pro adjuvantní terapii časného karcinomu prsu u premenopauzálních žen
Aklidinium-bromid pro stabilní chronickou obstrukční plicní nemoc
Aktivní placebové versus antidepresiva pro depresi
Akupunktura nebo akupresura pro řízení bolesti v pracovním poměru v pracovní
Akupunktura pro akutní hordeol
Akupunktura pro akutní management a rehabilitaci traumatického poranění mozku
Akupunktura pro Bellovou palisku
Akupunktura pro funkční dyspepsii
Akupunktura pro nespavost
Akupunktura pro prevenci vzniku episodické migrény
Akupunktura pro prevenci vzniku tenkého typu napětí - bolest hlavy
Akutní intubace pro akčně nemocné a zraněné pacienty
Alergenová injekční imunoterapie pro sezónní alergickou rýmu
Alfa - 2 adrenergní agonisté pro prevenci srdečních komplikací u pacientů podstupujících chirurgický zákrok
Alfa - 2 adrenergní agonisté pro prevenci třesavka po celkové anestézii
Alfa - 2 agonisté pro dlouhodobou sedace během mechanické ventilace u kriticky nemocných pacientů
Alternativní vstřikovací materiály pro hlasovou složkovou formu medializace v jednostranném hlasovém násobném paralýzu
Alternativy k inindividuální péči o duševní zdraví pro děti a mládež
Alternativy, a adiktologie, k profylaktické transfúzi krevních destiček u osob s hematologickými malignitami podstupujícími intenzivní chemoterapii nebo transplantaci kmenových buněk
Alu kola versus klasické nitroděložní zařízení pro antikoncepci
Aminosteroidy pro akutní traumatické poranění mozku
Amniocentéza a choriový villus odběr vzorků pro prenatální diagnostiku a
Amniotická membránová transplantace u akutních očních popálenin
Amplifikace s naslouchácími pomůckami pro pacienty s tinnitem a spoluexistující ztrátou sluchu
Analgezie pro dodávky forceps
Analgezie pro úlevu od bolesti z důvodu děložní křeče / zapojení po narození
Analoga vitaminu D a vitamínu D pro prevenci zlomenin u postmenopauzálních žen a starších mužů
Antagonista leukotrienového receptoru pro dlouhodobý nespecifický kašel u dětí
Antagonisté endotelového receptoru pro perzistentní plicní hypertenzi v termínu a pozdním předčasně narozených
Antagonisté endotelového receptoru pro subarachnoidální krvácení
Antagonisté kalcia pro přípravek Duchenne svalová dystrofie
Antagonisté vitaminu K versus antiagregační terapie po tranzitorní ischemické příhodě nebo menší ischemickou cévní mozkovou příhodou předpokládaného arteriálního původu
Antenatální dietní vzdělávání a doplňkovost pro zvýšení příjmu energie a bílkovin
Antenatální psychosociální hodnocení pro redukci perinatální péče o duševní zdraví
Anténní a intrapartorové zákroky pro prevenci mozkové obrny: Přehled o Cochrane systematických recenzích
Anténní fenobarbital pro redukci novorozenecké žloutenky po červené buňce isoimunizace
Anténní perineální masáž pro redukci perineálního traumatu
Anterior vaginální opravy pro močovou inkontinenci u žen
Anti- D administrativa po porodu pro prevenci Rhesus alloimunizace
Anti- D administrativa po samovolném potratu pro prevenci Rhesus alloimunizace
Anti- D administrativa v těhotenství pro prevenci Rhesus alloimunizace
Anti- TNF léčiva pro dětskou psoriázu
Antibakteriální látky při kompozitních posilovacích zařízeních pro prevenci zubního kazu
Antibiotická profylaxe pro chirurgické zavedení intrakraniálních ventrikulárních odporů
Antibiotická profylaxe v čistém a čistém a čistém uchu při operaci ucha
Antibiotická terapie pro profylaxi proti infekci pankreatické nekrózy u akutní pankreatitidy
Antibiotické režimy pro léčbu intraamniotické infekce
Antibiotické režimy pro podezření na časnou novorozeneckou sepsi
Antibiotika na bolest v krku
Antibiotika na neúplný potrat
Antibiotika na snížení nemocnosti po tonicetomii
Antibiotika pro akutní bronchitidu
Antibiotika pro léčbu septického potratu
Antibiotika pro novorozence narozené prostřednictvím meconia - potřísněná amniotická tekutina
Antibiotika pro otitis media with effusion in children
Antibiotika pro přetrvávající kašel nebo sypání po akutní bronchiolitidě u dětí
Antibiotika pro prevenci recidivující bolesti v krku
Anticholinergní látky pro chronické astma u dospělých pacientů s chronickým selháním ledvin
Antidepresiva oproti placebu u pacientů s depresí
Antidepresiva plus benzodiazepiny pro hlavní depresi
Antidepresiva pro lidi se schizofrenií i s depresí
Antidepresiva pro neuropatickou bolest
Antidepresiva pro pacienty s tinnitem
Antidepresiva u chronické neonkologické bolesti u dětí a mladistvých
Antidepresiva versus psychologická léčba a jejich kombinace pro bulimie nervosa
Antidepresivní léčba pro postnatální depresi
Antidepresivních léků na narkolepsii
Antidepresivum Prevence postnatální deprese
Antiepileptické léky pro chronickou neonkologickou bolest u dětí a mladistvých
Antiepileptické léky pro neuropatickou bolest a fibromyalgii - přehled hodnocení Cochrane
Antifibrinolytická terapie k redukci hemoptýzy z jakékoliv příčiny
Antikonvulziva pro abstinenční příznaky
Antikonvulziva pro tinitus
Antikonvulziva pro závislost na alkoholu
Antimikrobiální léčiva pro léčbu cholery
Antimykotika pro prevenci plísňových infekcí u neneutropenických kriticky nemocných pacientů
Antioxidační léčba u amyotrofické laterální sklerózy nebo onemocnění motorických neuronů
Antioxidační vitamin a minerální doplňky pro prevenci věkem podmíněné makulární degenerace
Antioxidační vitamin a minerální doplňky pro zpomalení progrese věkem podmíněné makulární degenerace
Antioxidanty pro samičí subplodnost
Antipsychotické léky pro neúčinnou psychózu v průběhu těhotenství a postpartum
Antiseptika pro popáleniny
Antistreptokokové zásahy u guttate a chronické plakové psoriázy
Antivaskulární endoteliální růstový faktor pro chorikulární neovaskularizaci u lidí s patologickou myopií
Antivirová terapie pro Ramsayho Huntův syndrom (herpes zoster oticus s obličejovou paličkou) u dospělých
Antivirů pro idiopatickou náhlou sensorineurální ztrátu sluchu
Anxiolytika pro odvykání kouření
Aripiprazol samotný nebo v kombinaci pro akutní mánii
Aripiprazol versus jiná atypická antipsychotika pro schizofrenii
Aromaterapie pro léčbu pooperační nevolnosti a zvracení
Artemisinin deriváty pro léčbu těžké malárie
Artesunát plus pyronaridin pro léčbu nekomplikovaného Plasmodium falciparum malárie
Asistenční technologie pro podporu paměti při léčbě demencí
Atorvastatin pro snižování hladiny lipidů
Atypická antipsychotika pro poruchy poruch chování u dětí a mládeže
Autoinflace pro ztrátu sluchu spojená s otitis media s výpočetou
Autologní krevní plazma-bohatá plazma pro léčbu chronických ran
Automatizované odstavení a SBT systémy oproti neautomatizovaným odstavným strategiím pro odstavení času v invasně větraných kriticky nemocných dospělých
Axilární léčba u operabilního primárního karcinomu prsu
Azapirones pro generalizované úzkostné poruchy
Azathioprinem nebo 6-merkaptopurinem pro udržení remise v Crohnově chorobě
Baclofen pro abstinenční příznaky
Beclomethason versus budesonid pro chronické astma
Bederní podpěra pro prevenci a léčbu bolesti při nízkých bolestech zad
Behaviorální intervence pro zlepšení antikoncepce mezi ženami žijící s HIV
Behaviorální intervence pro zlepšení kondomu použití pro dvojí ochranu
Benzo-pyroman pro redukci a kontrolu lymfodrenáže končetin
Benzodiazepiny pro syndrom neklidných nohou
Benzodiazepiny pro úlevu od dušnosti u pokročilých maligních a nezhoubných onemocnění u dospělých
Beta-adrenergních blokátorů pro perioperační srdeční riziko redukce u lidí podstupujících cévní chirurgii
Betablokátory pro periferní arteriální onemocnění
Betahistin pro příznaky závratí
Betamimetika pro podezření na poruchu plodu
Běžné měřítko a leštění pro periodontální zdravotní stav u dospělých osob
Bezpečnostní vzdělávání chodníků pro předcházení vzniku úrazů a
Bifázické versus trifázické perorální kontraceptiva pro antikoncepci
Biofeedback pro řízení bolesti v průběhu práce
Bisfosfonáty a další kostní činidla pro karcinom prsu
Bisfosfonáty pro úlevu od bolesti sekundárně na kostní metastázy
Blokátory kalciových kanálů pro inhibici předčasně narozené práce a narození dítěte
Botulotoxinové injekce pro léčbu spazmodické dysfonie
Bradykinin beta-2 receptor antagonistů pro akutní traumatické poranění mozku
Břišní drenáž versus žádná drenáž postgastrektomie u karcinomu žaludku
Bronchodilatancia pro bronchiolitis
Bronchodilátory dodávány rozprašovačem oproti pMDI s oddělovači nebo DPI pro exacerbaci CHOPN
Buflomedil pro občasné klapání
Buprenorfin pro zvládání abstinenčních příznaků
Bypass chirurgie pro chronická dolní končetinovou ischémii
Cannabinoidy pro epilepsii
Časná paliativní péče pro dospělé s pokročilým nádorovým onemocněním
Časná versus pozdní tracheostomie pro kriticky nemocné pacienty
Časná versus zpožděná laparoskopická cholecystektomie pro akutní žlučníkovou pankreatitidu
Časný kožní kontakt-to-kožní kontakt pro matky a jejich zdravé novorozené děti
Časný versus pozdní antiepileptický abstinenční lék pro osoby s epilepsií v remisi
Cefalické verze podle moximy pro ústní prezentaci
Celekoxib pro revmatoidní artritidu
Celiakie plexus blok u pacientů s rakovinou slinivky břišní u dospělých
Celková disková náhrada za chronická bolest zad při výskytu kotoučové degenerace
Celotělová kryoterapie (extrémní studená expozice) pro prevenci a léčbu svalové bolesti po cvičení u dospělých
Celozrnných obilnin pro primární nebo sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění
Centrální žilní katetr (CVC) odstranění pro pacienty všech věkových kategorií s kandidémií
Cerebrální téměř infračervená spektroskopie monitorující pro prevenci poranění mozku u velmi předčasně narozených dětí
Cerebrolysin pro akutní ischemickou cévní mozkovou příhodu
Cerebrospinální kapalinová drenáž pro hrudní a torakoabdominální aortální aneurysma
Červeno-světelné kamery pro prevenci dopravních nehod v silniční dopravě
Cervikální dozrávání před prvním trimestrem chirurgická evakuace pro neživotaschopné těhotenství
Česnek pro periferní arteriální okluzivní onemocnění
Chelatační terapie pro aterosklerotické kardiovaskulární onemocnění
Chemoimunoterapie versus chemoterapie pro metastazující maligní melanom
Chemoradioterapie versus chemoradioterapie plus chirurgický zákrok pro rakovinu jícnu
Chemoterapie pro pokročilé nemalobuněčný karcinom plic u starší populace
Chemoterapie samotná versus endokrinní terapie samostatně pro metastazující karcinom prsu
Chemoterapie u pokročilého karcinomu žaludku
Chinin pro svalové křeče
Chirurgická versus konzervativní léčba pro akutní poranění laterálního ligačního komplexu kotníku u dospělých
Chirurgická versus nechirurgická léčba pro torakolumbar prasklé zlomeniny bez neurologického deficitu
Chirurgická versus nechirurgická léčba u syndromu karpálního tunelu
Chirurgická versus non-chirurgická léčba pro pleurální empyema
Chirurgická versus primární endokrinní terapie pro operabilní primární karcinom prsu u starších žen (70 let plus)
Chirurgické adventní procedury pro zrychlení ortodontické léčby
Chirurgické odstranění versus retence pro řízení asymptomatických onemocnění - volně zatížených rozumových zubů
Chirurgické přístupy a pomocné techniky pro vnitřní fixaci intracapsular proximální femorální zlomeniny
Chirurgické techniky pro děložní řez a děložní uzávěr v době císařského řezu
Chirurgické versus konzervativní zákroky pro léčbu zlomenin kotníku u dospělých
Chirurgické versus nechirurgické zákroky u osob s adolescentní idiopatickou skoliózou
Chirurgické zákroky pro membránové zlomeniny vřetena a ulna u dětí
Chirurgický přístup k hysterektomii pro benigní gynekologická onemocnění
Chirurgický zákrok pro cervikální radilopatie nebo myelopathy
Chirurgický zákrok pro katarakty u osob s věkem podmíněné makulární degenerace
Chiva metoda pro léčbu chronické žilní insuficience | Počet zhlédnutí: 43
Chladící terapie pro akutní cévní mozkovou příhodu
Chlorhexidin moučník jako přídatná léčba k léčbě gingiválním zdravotním stavem
Chrániče kyčlí pro prevenci zlomenin kyčlí u starších osob
Ciliární neurotrofický faktor (CNTF) pro amyotrofickou laterální sklerózu nebo motorické neuronové onemocnění
Čínské bylinné léky pro akutní pankreatitidu
Čínský bylinný přípravek pro atopický ekzém | Počet zhlédnutí: 90
Čínský bylinný přípravek pro endometriózu
Čínský bylinný přípravek pro ezofageální karcinom
Citalopram versus jiné antidepresivní látky pro depresi
Cordyceps sinensis (tradiční čínská medicína) u příjemců transplantátu ledvin
Cvičební zákroky pro dysfunkci horních končetin vzhledem k léčbě rakoviny prsu
Cvičení pro lidi s periferní neuropatií
Cvičení pro občasné klapání
Cvičení pro onkologickou cachexii u dospělých osob
Cvičení pro zlepšení rovnováhy u starších osob
Cyklosporin jako perorální kortikosteroid šetřící prostředek ve stabilizovaném astmatu
Cytologie versus HPV vyšetření na screening rakoviny děložního čípku v obecné populaci
D-dimerský test pro vyloučení diagnózy plicní embolie
Dárce oxidu dusnatého (dusičnany), L - arginin nebo inhibitory syntházy oxidu dusnatého pro akutní cévní mozkovou příhodu
Dávkovací režim pro zmražení embrya
Dávkování klozapinu pro schizofrenii
De-eskalační techniky pro psychózu indukované agrese nebo agitace
Deferasirox pro řízení železného přetížení u osob s thalasémií
Depreskripce versus pokračování chronického inhibitoru protonové pumpy u dospělých
Desmopressin pro minimalizaci perioperační transfuze krve
Diagnostická přesnost endoskopické ultrasonografie (EUS) pro preoperační lokoregiální inscenaci primárního karcinomu žaludku
Diagnostická přesnost laparoskopie po výpočtové tomografii (CT) skenování pro zhodnocení podobiznosti s kurativním záměrem pankreatického a peripartálního karcinomu
Diagnostická přesnost různých zobrazovacích metod po výpočtové tomografii (CT) skenování pro posouzení podobnosti s kurativním záměrem pankreatického a peripartálního karcinomu
Diagnostické testy pro ústní rakovinu a potenciálně maligní poruchy u pacientů prezentujících se klinicky evidentní léze
Dieta nebo cvičení nebo obojí, pro prevenci nadměrného přírůstku hmotnosti v těhotenství
Dieta, fyzická aktivita a behaviorální intervence pro léčbu nadváhy nebo obézních dětí od věku 6 do 11 let
Dieta, fyzická aktivita a behaviorální intervence pro léčbu nadváhy nebo obézních dospívajících ve věku 12 až 17 let
Dietní mořské mastné kyseliny (rybí olej) pro astma u dospělých a dětí
Dietních vyloučení pro vznik atopického ekzému
Digitalis pro léčbu srdečního selhání u pacientů v sinusovém rytmu
Distální aortální perfuze během torakoabdominální aneurysma pro prevenci paraplegia
Disulfiram pro léčbu závislosti na kokainu
Dlažba versus jiné chirurgické techniky pro tonsillectomii
Dlouhodobě působící beta2-agonista kromě tiotropia versus buď tiotropium nebo dlouhodobě působící beta2-agonista samostatně pro chronickou obstrukční plicní nemoc
Dlouhodobě působící beta2-agonisté pro chronické astma u dospělých a dětí, kde podkladové terapie obsahuje různorodé nebo žádné inhalační kortikosteroidy
Dlouhodobě působící muskarinický antagonista (LAMA) plus dlouhodobě působící beta- agonista (LABA) versus LABA plus inhalační kortikosteroid (ICS) pro stabilní chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN)
Dlouhotrvající ukládání balených červených krvinek na transfuzi krve
Doba trvání operace prsů u premenopauzálních pacientek s karcinomem prsu
Domácí péče prostřednictvím terénní ošetřovatelské péče pro chronickou obstrukční plicní nemoc
Domácí telemonitoring a vzdálená zpětná vazba mezi klinickými návštěvami pro astma
Domácí terapie programy pro funkční zotavení horní končetiny po cévní mozkové příhodě
Doplňková terapie pro akné vulgaris
Doplňkové podávání vitaminu D pro prevenci infekcí u dětí do pěti let věku
Doplňky stravy pro prevenci poporodní deprese
Doplňky stravy pro prokázané atopické ekzémy
Draslík obsahující zubní pasty pro dentovou přecitlivělost
Drcená drenáž po axilární disekci pro karcinom prsu
Dresy a lokální látky pro pacienty s arteriální nožkou
Dresy a topické přípravky pro léčbu tlakových vředů
Droperidol pro léčbu nevolnosti a zvracení u pacientů s paliativní péčí
Druhá generace antipsychotik pro velkou depresivní poruchu a dysthymii
Duloxetin versus jiné antidepresivní přípravky k depresím
Echinacea pro prevenci a léčbu běžného nachlazení
Edaravon pro akutní ischemickou cévní mozkovou příhodu
Edukace pacienta při léčbě ischemické choroby srdeční
Efedrin pro myasthenia gravis, novorozenecká myastenie a kongenitální myasthenické syndromy
Elektivní opakování císařským řezem versus indukce práce pro ženy s předchozím císařským řezem
Elektrokonvulzivní terapie pro schizofrenii
Elektronické cigarety pro odvykání kouření
EMG biofeedback pro obnovu motorických funkcí po cévní mozkové příhodě
Emoční lamely a zvlhčovače pro ekzém
Enamel derivát (Emdogain ®) pro periodontální látkovou regeneraci u intravonných vad
Endodontické postupy pro léčbu periapických lézí
Endometrióza: Přehled informací o Cochrane Reviews
Endoskopická retrográdní cholangiopancreaticografie s nebo bez stentace u pacientů s pankreatickoiliární malignitou, před operací
Endovaskulární kojení versus neurochirurgické vyvrcholení pro pacienty s aneuryzma subarachnoidálního krvácení

Stránky